کمک 370 میلیون ریالی یک حامی به یتیم مددجوی کمیته امداد خرمبید