سریال برکناری فرماندهان امنیتی یمن توسط «منصور هادی» ادامه دارد