برانکو: نقش حمیددرخشان در تیم انکار ناپذیر است / مشکلات گسترش فولاد به ما مربوط نیست