بازدید امام جمعه بجنورد از خبرگزاری جمهوری اسلامی خراسان شمالی