دسترسی اپلیکیشن ها در پلتفرم اندروید قابل کنترل خواهند شد