۵۰ درصد واحدهای مسکن مهر خراسان شمالی به اتمام رسید