پوشش بیمه‌ای بالغ بر ۸ میلیون نفر نمونه بارز عدالت اجتماعی است