دست و پای وزیر با هم هماهنگ نیست/دست برخی ها در آستین وزیر است