پشت تمام رفتارهای امام یک اندیشه است/اجتهاد در اندیشه امام مقدمه برای نقد نیست