واحدهای نیروگاهی شیرکوه و سرو در یزد راه‌ اندازی می‌ شود