مربیان عقیدتی و هادیان سیاسی سپاه دشتستان تقدیر شدند