سه بازیکن تاثیر گذار فولاد در برابر پدیده غایب هستند