عزم سازمان میراث فرهنگی برای ثبت جهانی روستای کندوان