قرعه سخت برای نمایندگان کشورمان/ تنالیف در گروه ایرانی‌ها