تشریح نقشه راه پتروشیمی بر ای10 سال آینده/ تولید متانول تحت فشار ایران و شیل گس امریکا