طاهری صاحب مدال طلا شد/ عابدین زاده پنجم و حاجی پور حذف شد