جزئیات منتشرنشده از کار خلبان ایران در فرودگاه یمن