یکهزار و 600 ردیف تعرفه وارداتی مشمول استاندارد اجباری است