سخنگوی نیروهای مردمی عراق: وجود نیروهای مردمی برای ...