اداره کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری، رتبه نخست کشور را کسب کرد