وزن کشی پنج وزن دوم برگزار شد/ گرایی، بویری، قادریان، علیاری و باباجان زاده حریفان خود را شناختند