فتوای آیت‌الله سیستانی؛ الکل کمتر از 2 درصد در غذا مانعی ندارد