پرسپولیس در غیاب مهره های اصلی خود، خطرناک تر است | می خواهیم فردا بقایمان را تضمین کنیم | چراغپور مشا