یکهزار و 600ردیف تعرفه وارداتی مشمول استاندارد اجباری است