عابدینی: مشکل سازمان خصوصی سازی نییست، افراد تاثیر گذار دیگری هستند که نمی خواهند ما این باشگاه را بخ