مجموعه 17 جلدی اسناد مبارزاتی یاران امام رونمایی می‌شود