۴۰ درصد واحدهاي مسکن مهر کردستان پارکينگ مسقف دارند