اقدامات غیر انسانی رژیم آل سعود برای همیشه در ذهن ها می ماند