کروش: به حرف های وزیر فکر نکرده ام/ صحبت های کفاشیان در این مورد کافی بود