حادثه سقوط یک هواپیمای نظامی در اسپانیا سه کشته ...