مرگ عدالت پزشکی در برخورد با نوجوان حادثه‌دیده اندیمشکی