نقش درخشان در پرسپولیس انکار ناپذیر است/ خانزاده یکی از بهترین های ما بود/ پیام همیشه اولین بازیکن ما