«زندگی مون قصه نبود»؛ برنامه‌ای که آرزو‌ها را برآورده می‌کند