دشمنان، میدان دار شدن جمعیت فعال جامعه در عرصه اقتصاد مقاومتی را برنمی تابند