امكان ساخت 30 كيلومتر مترو با پول واردات يک ساله خودرو