ادامه بحران در اردوی بایرن/ تیم پپ به آگزبورگ هم باخت