شوراها با استفاده از قدرت قانونی خود جلوی کارهای خلاف را بگیرند