50 نفر از نیروهای داعش در شرق تکریت به هلاکت رسیدند