کاش از این پرواز برنمی‌گشتم/خجالت زده چشم زیبای رهبرم