بروسیا دورتموند ۲-۰ هرتابرلین؛ پیروزی شیرین در روز غیبت رویس