افشارزاده: پول نداریم برای هواداران‌مان بلیت بخریم!