مصون ماندن از هجمه‌های فرهنگی حرکت به سوی جامعه قرآنی است