اختصاص هر روز نمایشگاه به یک استان ابتکار پسندیده‌ای است