8 درصد بودجه گلستان صرف اجرای طرح هادی روستایی می‎شود