آمادگی شهرستان آرادان برای اجرای طرح محب بهزیستی کشور بررسی شد