پتانسیل های کهگیلویه و بویراحمد از دید معاون توسعۀ فناوري بنیاد نخبگان