آغاز به کار غرفه ویژه پیامبر رحمت در نمایشگاه کتاب