لزوم اجرایی کردن مصوبات ستاد امر به معروف و نهی از منکر گچساران/مصوبات اجرا شود، تعارف نداریم