معاون حقوقی رییس جمهور از نمایشگاه کتاب بازدید کرد