واژگونی خودروی سواری در نایین شش نفر مصدوم برجای گذاشت